מידע לבוחר/ת

מידע לבוחרת

מידע לבוחרת

https://www.gov.il/BlobFolder/news/kneset23/he/home_main_national-supervision_kneset23_kneset23-005.pdf